MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Viktilar Dokinos
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 4 May 2006
Pages: 122
PDF File Size: 10.44 Mb
ePub File Size: 18.39 Mb
ISBN: 874-1-65377-771-3
Downloads: 3582
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktiramar

Bijzondere eisen voor beveiligingsinrichtingen Beveiligingsinrichtingen moeten zodanig zijn ontworpen en in het bedieningssysteem zijn opgenomen dat: De transmissieas moet in haar geheel zijn afgeschermd tot aan de uiteinden waar de binnenste vorken zich bevinden in het geval van een enkelvoudige kruiskoppeling en ten minste tot het midden van de buitenste verbinding en van een zogeheten groothoekkruiskoppeling. Logische eenheden voor beveiligingsfuncties bij met twee handen te bedienen bedieningsorganen.

Aanvullende gegevens dienen eventueel in de gebruiksaanwijzing te worden vermeld. Op elke machine moeten behalve de in punt 1. Daartoe moet de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde de passende verificatiemiddelen gebruiken; in het bijzonder moet de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde bij gemotoriseerde transportwerktuigen met een hijs- of hefhoogte van meer dan 1,80 m voor elk type werktuig een stabiliteitsproef op platform of een soortgelijke proef verrichten of laten verrichten.

Dit geldt niet voor:.

De vertaling wordt gemaakt door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde dan wel door degene die de machine in het betreffende taalgebied invoert. Gebruiksaanwijzing In de gebruiksaanwijzing moet over de trillingen die worden geproduceerd door met de hand vastgehouden en geleide machines, het volgende worden vermeld: Met belemmeringen als gevolg van een noodzakelijk of te voorzien gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bijvoorbeeld schoenen, handschoenen enz. Het tweede streepje van punt 3.

Indien er een luik in het grond- of in het bovenvlak of een zijdeurtje aanwezig is, moet de openingsrichting ingaan tegen het gevaar van vallen bij onverwacht opengaan. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage IX.

Gevaren door extreme temperaturen Er moeten voorzieningen worden getroffen om elk gevaar voor verwondingen, door aanraking of op afstand, van onderdelen of materialen met een hoge of zeer lage temperatuur te voorkomen.

31998L0037

De machines moeten voorzieningen bezitten die inwerken op de geleidingen of rolbanen teneinde ontsporing te voorkomen. De afschermingen ter beveiliging van blootgestelde personen tegen de risico’s veroorzaakt door bewegende overbrengingsorganen zoals bijvoorbeeld riemschijven, riemen, tandwielen, tandheugels, transmissieassen enz.

Indien deze eis technisch niet uitvoerbaar is, machinerictlijn compenserende voorzieningen worden getroffen; – een met de hand vastgehouden ey machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat, indien nodig, het contact van het werktuig met het bewerkte materiaal visueel kan worden gecontroleerd.

Verder moet de bediener vanaf de bedieningspost het functioneren van de onderdelen waarop hij invloed uitoefent, kunnen beheersen. Fundamental is the recognition that the overriding objectives for simulation must involve decision support.

  EN 10163-2 PDF

Het weer automatisch doen functioneren van een geautomatiseerde installatie na een stilstand dient op eenvoudige wijze te kunnen geschieden, nadat de veiligheidsvoorwaarden zijn vervuld.

Oppervlakken aan de binnenkant moeten verbonden zijn met rondingen die voldoende wijd zijn om een volledige reiniging mogelijk te maken; e uit levensmiddelen machinericjtlijn vloeistoffen, alsmede reinigings- ontsmettings- en spoelmiddelen moeten zonder belemmeringen kunnen worden afgevoerd eventueel in een stand “reiniging” ; f de machine moet zo zijn ontworpen en gebouwd dat iedere infiltratie van vloeistof, ophoping van organische stoffen of binnendringen van levende wezens, met name van insecten, in zones die niet gereinigd kunnen worden, wordt vermeden bijvoorbeeld voor een machine die niet op poten of op wielen staat, door het aanbrengen van een waterdichte voeg tussen de machine en machinsrichtlijn voetstuk, gebruik van waterdichte verbindingen enz.

Hiertoe 89 de fabrikant machinerichtlin om: One way of demonstrating compliance with the Essential Health and Safety Requirements EHSR can be done through compliance with harmonised European standards or any other solution that allows demonstrating a similar level of safety. De trommels en schijven moeten zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en aangebracht dat de kabels of kettingen waarmee zij zijn uitgerust, kunnen worden opgewonden zonder dat zij er zijdelings aflopen.

Machinery Directive – Wikipedia

Zo nodig moet in de gebruiksaanwijzing de aandacht worden gevestigd op ontraden gebruik van de machine. Het personeel van de keuringsinstantie is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien machinerichtlijnn al hetgeen het bij de uitoefening van zijn taak in het kader van de richtlijn of van de bepalingen van intern recht die daaraan uitvoering geven, ter kennis is gekomen behalve tegenover de terzake bevoegde overheidsinstanties van de staat waarin machinerichtlijm keuringsinstantie haar werkzaamheden uitoefent.

De vigerende specifieke voorschriften betreffende elektrisch materieel dat bestemd is om binnen bepaalde spanningsgrenzen te worden gebruikt, moeten worden toegepast op de onder de voorschriften vallende machines. De instanties die voldoen aan de beoordelingscriteria welke in machinerichtlijh desbetreffende geharmoniseerde normen zijn opgenomen, worden geacht aan de genoemde criteria te voldoen.

Wanneer een onderdeel van een machine tijdens het gebruik ervan met behulp van hijs- of hefwerktuigen moet worden verplaatst, moet de massa van dit onderdeel leesbaar, onuitwisbaar en ondubbelzinnig zijn aangegeven.

Deze richtlijn is van toepassing op machines en stelt de daarop betrekking hebbende fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften vast, als omschreven in bijlage Machinerichtlijb.

Machinery Directive

Useful Links convert pdf to tiff mac free omap technical reference manual pdf recent research papers in nanotechnology pdf dieta de los 13 dias original pdf zapisz jako pdf w word rap tees book pdf brick a world history pdf diwali pooja vidhi hindi pdf bobby hemmitt books pdf cobra mt pdf perimeter of irregular shapes worksheets pdf mechanisms of drug resistance in mycobacterium tuberculosis pdf dresden files storm front pdf free download an introduction to thermal physics schroeder pdf free download financial accounting statements pdf jr shinkansen timetable pdf ergonomics assessment pdf druidism pdf pic16fa microcontroller datasheet pdf avada theme tutorial pdf.

Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 m bestaat. De transmissieassen met cardanoverbrenging die de verbinding moeten vormen tussen een machine met eigen aandrijving of een trekker en de eerste vaste aslager van de aangedreven machine dienen zowel aan de zijde van de machine met eigen aandrijving als van de aangedreven machine over de hele lengte van de as, inclusief cardankoppelingen, te worden afgeschermd.

  LINKSYS SPA3102 PDF

Het niet-overleggen van de documenten na een naar behoren met redenen omkleed verzoek van de bevoegde nationale autoriteiten, kan voldoende reden zijn om het vermoeden van overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn in twijfel te trekken. De Commissie zorgt ervoor dat de lidstaten op de hoogte worden gehouden van het verloop en de resultaten van de procedures.

This site is like a library, Use search box in the widget to get ebook that you want. Complexe installaties Bij machines of machinedelen die ontworpen zijn om in combinatie te functioneren, moet de fabrikant de machine zodanig ontwerpen en bouwen dat met de stopinrichtingen – met inbegrip van de noodstopinrichting – niet alleen de machine kan worden stopgezet, maar tevens alle daarvoor of daarachter geschakelde installaties indien het blijven functioneren daarvan gevaar kan opleveren.

De bezoldiging van elke functionaris mag niet afhangen van het aantal keuringen dat hij verricht, noch van de uitslagen van deze keuringen. Op de machines mogen geen markeringen worden aangebracht die derden kunnen misleiden omtrent de betekenis of de grafische vorm van de CE-markering. Indien de fabrikant in toegangen tot de bedieningsplaatsen in de nabijheid van de transmissieas met cardanoverbrenging heeft voorzien, dient hij ervoor te zorgen dat de in de zesde alinea beschreven voorzieningen voor de afscherming van deze assen niet als opstap kunnen worden gebruikt, tenzij zij daartoe zijn ontworpen en geconstrueerd.

Gevaren in verband met gecombineerde machines Wanneer een machine is bestemd om een aantal verschillende bewerkingen te kunnen verrichten, waarbij het werkstuk bij iedere bewerking met de hand wordt toegevoerd gecombineerde machinemoet zij zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat ieder deel afzonderlijk kan worden gebruikt zonder dat de overige machinedelen voor de blootgestelde persoon een gevaar betekenen of hem hinderen.

Theory of modeling and simulation: Indien deze eis technisch niet uitvoerbaar is, moeten compenserende voorzieningen worden getroffen. Bewegende overbrengingsorganen De afschermingen ter beveiliging van blootgestelde personen tegen de risico’s veroorzaakt door bewegende overbrengingsorganen zoals bijvoorbeeld riemschijven, riemen, tandwielen, tandheugels, transmissieassen enz.

In dit geval moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de bedieners te waarborgen. De bestuurder kan hetzij door de machine worden meegevoerd, hetzij de machine te voet begeleiden, hetzij de machine op afstand bedienen kabel, radiogeleid enz.

De machine dient zodanig te zijn ontworpen dat abnormaal gebruik, indien gevaarlijk, wordt voorkomen. Brandgevaar De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat elk gevaar van brand of oververhitting, veroorzaakt door de machine zelf of door gassen, vloeistoffen, stof, dampen en andere door de machine geproduceerde of gebruikte stoffen, wordt vermeden.