KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Zulkigal Dajin
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 18 November 2014
Pages: 344
PDF File Size: 20.51 Mb
ePub File Size: 5.67 Mb
ISBN: 301-3-34279-670-4
Downloads: 88457
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tacage

Taj status se koji temelji na konvergenciji interesa, pre nego na oseanju pripadnosti lokalnoj ili drutvenoj grupi. Te su stvari ljudi najprije skupljali, i tek se onda, kad su sve stvrai skupljene, oko njih okupljaju ljudi.

Vile Lukula i Krasa su bile prave riznice umjetnina koje spominje Ciceron. Ovako shvaeno znaenje je denotacija lat. Agon takmienje Alea kocka Ilynx zanos Mimikri preruavanje Prema dominantnom tipu igre,moguno je razvrtati kultureStruktura komunikativnog procesa Izvor Poruka OdrediteFaze komunikativnog procesa Enkodiranje Dekodiranje Povratna spregaTipovi komunikacije U odnosu prema kategoriji kvantiteta, odnosno, opsega komunikacijskog procesa, moguno je razlikovati etiri kategorije komunikacije: Your consent to our cookies if you continue to use this website.

Sa pojavom filma, stvara se prva masovna publika u dananjem smislu rei.

Posmatrajui ih, ljudsko mladune ui kako da izrazi svoje potrebe. Nova arhitektura prati nove muzejske potrebe i usmjerava ih prema precizno definiranoj uporabi prostora. Kada razmiljamo o neemu, reavamo neki problem ili piemo dnevnik, mi komuniciramo intrapersonalno. Nekad prou i godine prije nego to sve bude na okupu, a ovjek moda mora pretrpeti dugo odricanje radi ovog kratkotrajnog izobiljaMasovna komunikacija i masovna kultura1.

Tako na primer, radio emisije ili radio poruke stiu ne samo u nae domove ve i u automobile.

Na sposobnosti stvaranja i korienja znakova, temelji se i proizvodnja novih informacija. Mediji komunikllogija tehnoloka sredstva masovne komunikacije, TV, radio, film, novine, internet itd. Prema Kanetijevom miljenju, religija koja zagovara ideju posmrtnog ivota, implicite rauna sa idejom obrata, s tom razlikom to se ovde radi o bojim zapovestima o koje su se grenici ogluivali.

  FIEVRE TYPHOIDE PDF

Hobs – Levijatan Skripta – PDF Free Download

Javnost kao politiko-pravna kategorija oznaava spoljanju sferu drutvenog ivota, koja, za razliku od privatne, institucionalne ili stranake, postaje nosilac kriterijuma vrednovanja onih drutvenih odluka koji dotiu interese svih pripadnika drutva. Uopteno govorei, forma predstavlja onaj segment komunikativnog procesa koji je pod kontrolom subjekta. Drugim reima, u nekom komunikativnom procesu, mogu se namerno skrivati odreene poruke, kao to se mogu pojaviti i neke poruke koje komunikator nije imao nameru da saopti.

Sa druge strane, ima mnogo varijacija u stepenu do koga su sadraji stvarno izabrani ili preferirani od strane aktuelne publike. Makroekonomija – skripta Skripta iz Makroekonomije: Zorica Simovic – Jelena Documents. Ali, iako sve revolucionarne mase po svojoj strukturi predstavljaju nahukane mase, masa obrata je zapravo proces koji zahvata celo drutvo, a okonava se sporo i komunkologija. Takve mase su sve revolucionarne mase, kakave su na primer, ustanci robova protiv gospodara, vojnika protiv oficira, obojenih protiv belaca itd.

U tom razdoblju muzeologija postaje znanstvena disciplina. Prva dva su formuliranje ideje i koumnikologija. Ljudi se kreu jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima. Definicija upuduje na etiku dokumentiranja i to na svim stupnjevima procesa.

Hobs – Levijatan Skripta

Od antikog doba pa do kraja U savremenim teorijama kao i u kolokvijalu, postoje izvesne nedoumice u pogledu odreenja javnosti. Svetovna slavlja srednjeg veka i renesanse, procesije koje se odigravaju na trgovima, gube, meutim, u baroku karakter javnosti, budui da aristokratsko drutvo koje izrasta iz renesanse ne reprezentuje vie svoju vlast, odnosno, zemljoposed, ve slui reprezentaciji monarha.

Osmiljavanje sveta sadri etiri vane take: Osoblje koje rukuje muzejskim predmetima mora biti educirano i kopetentno za takve poslove.

  KINGSMAN SCREENPLAY PDF

Svijetlo je ovdje glavni medij prezentiranja. Za razliku od njega, konotativni odnos se pojavljuje u onim sluajevima u kojima denotirano znaenje postaje istovremeno i oznaka nekog dodatnog znaenja.

Muzeologija, skripta

Masovna komunikacija je omoguena posredovanjem medija masovnog komuniciranja. Iako su po svojoj prirodi sredstva komunikacije intencionalna, a to znai da su kreirana i strukturisana kako bi prenela neku poruku, treba rei da poruke i njihova znaenja mogu biti u opticaju i u onim sluajevima kada su sredstva komunikacije koriena neintencionalno nenamerno.

Herbert Gans] je artikulisao koncept tzv. Medijumi su sredstva komunikacije koja kombinuju razliite forme, kao to je na primer knjiga, budui da moe sadravati rei, grafikone i crtee. Prvi se put javlja termin muzeologija u knjizi Phillippa Leopolda Martina Praksa prirodoslovlja koja izlazi Za realizaciju mnogih od njih ili pak za njihovo osujeenje, potrebna je druga osoba.

Ova komunikacija, odvija se zapravo, neprestano, ak i kada sanjamo. Otuda je ovaj tip publike komunikologia blizak optem pojmu “masovne publike”, budui da ga karakteriumasovnost, disperzivnost, heterogenost, i nepostojanje interne organizacije ili strukture. Elementarne pretpostavke za formuliranje stalnog postava muzeja su kao prve: Fakultet za kulturu i medije, Megatrend univerzitet, Beograd: Le Bon ukazuje na jednu od vanih odlika mase, a ta je, da se u okviru takve drutvene formacije veoma lako moe uticati na pojedinca pozivanjem na autoritet, presti ili harizmu voe.

We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: