EEX VERORDENING PDF

Posts about EEX Verordening written by Geert van Calster. Vlas, P. (). Supplement EEX-Verdrag-EVEX-EEX-Verordening. In Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering (Groene serie-Burgerlijke. EEX-Verordening en ontwikkelingen IPR-procesrecht. Vlas, P. (Invited speaker). Transnational Legal Studies. Activity: Lecture / Presentation › Academic.

Author: Daibei Shaktile
Country: Anguilla
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 27 January 2017
Pages: 223
PDF File Size: 4.75 Mb
ePub File Size: 11.25 Mb
ISBN: 383-6-15999-926-4
Downloads: 84745
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJoshicage

Defendant is Haaretz Daily Newspaper Ltd.

Posts Tagged EEX Verordening

Het blijft dus mogelijk om in verschillende situaties deze truc toe te passen. Voor de toepassing van deze verordening hebben vennootschappen en rechtspersonen woonplaats op de plaats van: Zo wordt — vanaf januari — tegemoet gekomen aan problemen die procespartijen voorheen als gevolg van de toepassing van de huidige Europese bevoegdheids- en executieregels ondervonden. Evenals de huidige verordening, artikel 1 lid 2 sub d, sluiten de herschikte regels arbitrage uit van de werkingssfeer van de verordening.

Het rechtsmiddel wordt bij het in bijlage III bedoelde gerecht ingesteld.

EEX Verordening | gavc law – geert van calster | Page 4

What the Court is essentially saying is that in such circumstance the applicant can manipulate jurisdiction and hence shop for a forum: In voorkomend geval, naam namen van erx andere partij en 4. In the present case, and considering the national segmentation of the capital market regulation at issue, that relevant group is made up verordneing investors on secondary markets in Austria. Ook behoren hiertoe de gronden waarop een beroep kan worden gedaan krachtens een overeenkomst ex artikel 59 van het Verdrag van Brussel van tussen de aangezochte lidstaat en een derde staat.

Op grond van de huidige verordening, artikel 27 lid 1, is het zo dat wanneer voor gerechten van verschillende lidstaten tussen eexx partijen vorderingen aanhangig zijn die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten litispendentiehet gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht berordening uitspraak ambtshalve aan dient te houden totdat de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, vaststaat.

Artikel 36 In geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing.

In het bijzonder worden de verdragen vervangen die zijn opgenomen op de door de Commissie uit hoofde van artikel 76, lid 1, onder cen artikel 76, lid 2, vastgestelde lijst. Haaretz is published online in both English and Hebrew.

EUR-Lex Access to European Union law

In its submission for appeal, Shell with reference to relevant national case-law borrows heavily from CJEU case-law on what was Article 6 1 now Article 8 1suggesting that Dutch residual law was meant to apply as a mirror the European regime, with one important difference: The agreement was a verbal agreement, and any choice of court which one of the parties claimed had been made, had not been confirmed in writing.

  FYSISCHE DIAGNOSTIEK PDF

Voor het Europees Parlement De voorzitter M. With his claim he sought remedy in the form of the broadcasting company ZDF publishing on its Internet home page both a declaration that the history of the Polish people had been falsified in the film and a statement of apology. Continuity in the results achieved in that revision should be ensured. Voor de toepassing van deze verordening hebben vennootschappen en rechtspersonen woonplaats op de plaats van:.

That place will be known by the parties from the time of the conclusion of the agreement and will also be the place of the court having the closest connection with that agreement. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt onder het “registered office” de statutaire zetel verstaan of, indien dat nergens bestaat, de “place of incorporation” plaats van oprichting of, indien die nergens bestaat, de plaats krachtens het recht waarvan de “formation” vorming is geschied.

The applicant must give an address for service of process within the area of jurisdiction of the court applied to. In elk geval kunnen de bepalingen van deze verordening betreffende de procedures voor de erkenning en de tenuitvoerlegging cerordening beslissingen worden toegepast. I agree that it would be artificial, for the purposes of the application of the Brussels I Recast. Zoals hierboven al is opgemerkt kan hij zich rechtstreeks tot een tenuitvoerlegging bevoegde partij wenden.

It shall not extend, in particular, to revenue, customs or administrative matters. Giesala has the necessary background. De verzoeker moet, verirdening het rechtsgebied van het gerecht dat van het verzoek kennis neemt, woonplaats kiezen.

De executerende partij start daartoe een zogenaamde exequaturprocedure. Partijen bij de akte 4. Voor huur en verhuur, pacht en verpachting efx onroerende goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor ten hoogste zes opeenvolgende maanden zijn evenwel ook bevoegd de gerechten van de lidstaat waar de verweerder woonplaats heeft, mits de huurder of pachter een natuurlijke persoon is en de eigenaar en de huurder of pachter woonplaats in dezelfde lidstaat hebben; 2.

Deze verordening laat onverlet de toepassing van het Verdrag van New York van OJ C 15, It suggests a contractual relationship between the parties which did not have a framework agreement in place: Sommige verschillen in de nationale regels inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen bemoeilijken de goede werking van de interne markt. In its examination of the grounds of jurisdiction referred to in the foregoing paragraph, the court or authority applied to shall be bound by the findings of fact on which the court of the Member State of origin based its jurisdiction.

  LA4705 DATASHEET PDF

Sorry, your blog cannot share posts by email. An appeal against the declaration of enforceability is to be lodged within one month of service thereof. Het gerecht waar een verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging is ingediend of een gerecht waarbij een rechtsmiddel in de zin van de artikelen 49 en 50 is ingesteld, kan de uitspraak aanhouden indien in de lidstaat van herkomst een gewoon rechtsmiddel tegen de beslissing is ingesteld of indien de termijn daarvoor nog niet is verstreken.

In Nederland is dat de gerechtsdeurwaarder. Het gerecht of de gerechten van een lidstaat waaraan in de akte tot oprichting van een trust bevoegdheid is toegekend, is of zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van een vordering tegen een oprichter, een trustee of een begunstigde van een trust, als het gaat om de betrekkingen tussen die personen of om hun rechten of verplichtingen in het kader van de trust.

This rule shall not apply where appearance was entered to contest the jurisdiction, or where another court has exclusive jurisdiction by virtue of Article Plaats van de autoriteit 4. Er moet een duidelijke en afdoende regeling zijn om problemen op het gebied van aanhangigheid en samenhang op te lossen, alsook om problemen te verhelpen die voortvloeien uit de tussen de lidstaten bestaande verschillen ten aanzien van de datum waarop een zaak als aanhangig wordt beschouwd. Gedaan te Straatsburg, 12 december For if the joinder route of Article 8 4 may lead to the same result as the one the AG had just rejected, one assumes there ought to be discretion for the national courts to reject it.