BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCILE ONDERNEMINGEN WFT PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het.

Author: Shaktisho Fenrirr
Country: Tanzania
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 5 December 2014
Pages: 425
PDF File Size: 16.92 Mb
ePub File Size: 5.10 Mb
ISBN: 848-4-30836-380-9
Downloads: 76003
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gokus

Er zijn exameninstituten die nog steeds streven naar ffinancile vervaardigen van hoogwaardige producten, doch de verschillen in niveau stuiten bij een groot deel van de markt op onbegrip.

Voor het algemene beeld van de wijzigingen aan het toezichtkader voor premiepensioeninstellingen wordt dan ook verwezen naar die toelichting. Het is niet nodig om naast deze kennisgeving een aparte ontvangstbevestiging te sturen.

EUR-Lex – LNLD_ – EN – EUR-Lex

Basis Adviseur basis — Basis Consumptief krediet Adviseur consumptief krediet — Basis — Consumptief krediet Schadeverzekering particulier Adviseur schadeverzekering particulier — Basis — Schadeverzekeringen particulier Schadeverzekering zakelijk Adviseur schadeverzekering zakelijk — Basis — Schadeverzekeringen particulier — Schadeverzekeringen zakelijk Zorgverzekering Adviseur zorgverzekering — Zorgverzekeringen Vermogen Adviseur vermogen — Basis — Vermogen Inkomensverzekering Adviseur inkomen — Basis — Inkomen Hypothecair krediet Adviseur hypothecair krediet — Basis — Vermogen — Hypothecair krediet Pensioen Adviseur pensioen — Basis — Vermogen — Pensioenverzekeringen.

Dit doorlopend toezicht werd voorheen reeds uitgeoefend, zo dienden de geschilleninstanties al jaarlijks te rapporteren aan de minister. Het exameninstituut controleert daartoe de geldigheid van de benodigde certificaten. Bij de inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen zijn er naar verwachting ongeveer Vanaf wordt er zowel voor oude als nieuwe diploma’s, in totaal Artikel 16 Toon relaties in LiDO.

Aan een kandidaat die met goed gevolg het examen voor een module als bedoeld in artikel 9, eerste lid, heeft afgelegd, verstrekt het exameninstituut dat het examen heeft afgenomen, een certificaat.

  MAKEDONYA 1900 PDF

The Netherlands (and EU regulation)

De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door de geschilleninstantie aangewezen accountant.

Verder is in artikel 68b van dit besluit vastgelegd dat aanbieders van hypothecair krediet met een vaste debetrentevoet drie maanden voor het aflopen gedragstlezicht de rentevastperiode de consument informeren over het aflopen van die gedragstofzicht en de consument informatie verstrekken over de maximale debetrentevoet die zal gelden voor de komende rentevastperiode waarbij de maximale debetrentevoet bij minimaal drie rentevastperiodes, indien aangeboden, wordt aangegeven.

Artikel 40 Toon relaties in LiDO. Bovendien dient de klanttevredenheid op regelmatige basis door de geschilleninstantie onderzocht te worden om knelpunten te identificeren en de organisatie waar nodig daarop wtt te passen. Daarbij wordt tevens vermeld dat een geschil ook direct bij een burgerlijke rechter aanhangig kan worden gemaakt.

Het toevoegen van deze informatie komt per aanbieder structureel neer op twaalf uur per jaar. Het onderwerp vermogen is de nieuwe variant van de oude module levensverzekeringen.

De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door de geschilleninstantie aangewezen accountant. Artikel 11e Toon relaties in LiDO. Deze twee onderdelen kunnen worden gecombineerd. Algemene aspecten van de bedrijfsvoering Toon relaties in LiDO. De jaarrekening wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant en vervolgens ter instemming aan de minister gezonden. In de jaarrekening wordt rekening en verantwoording afgelegd van het financieel beheer en van de geleverde prestaties over het verstreken boekjaar.

Onderdeel d bepaalt dat een erkenning ook vervalt indien een exameninstituut niet tijdig de door Onze Minister gevraagde gegevens verstrekt. De formulering van de definitie van woning is ontleend aan de voorwaarden voor de Nationale Hypotheek Garantie en de Wet inkomstenbelasting Indien dit examen met goed gevolg wordt afgelegd, herleeft de bevoegdheid om de in artikel 7 bedoelde werkzaamheden te verrichten. Met het oog hierop dient een adviserend klantmedewerker periodiek Permanente Educatie PE te volgen om op de hoogte te zijn van deze nieuwe ontwikkelingen.

  BHM-BAWERK CAPITAL AND INTEREST PDF

Artikel 69 Toon relaties in LiDO. Voor hypothecair krediet zonder nationale hypotheekgarantie geldt bovendien geen absoluut maximum bedrag. De centrale examenbank wordt beheerd door Onze minster.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

Dit wordt bepaald in artikel 80e van dit besluit. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing, indien de aan de erkenning verbonden termijn eindigt. Vanwege het grote aantal wijzigingen dat als gevolg van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel in hoofdstuk 2 van het Bgfo moest worden aangebracht, is besloten om hoofdstuk 2 opnieuw op vast te gedargstoezicht.

Artikel 38 Toon relaties in LiDO. Artikel 11g Toon relaties in LiDO.

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

In de berekening van de gevolgen voor het ondernemingeb in de eerder genoemde nota van wijziging werd aangenomen dat de komende jaren ongeveer tien premiepensioeninstellingen actief zullen zijn in Nederland. Artikel 7 Toon relaties in LiDO. Specifiek voor de volmacht in schadeverzekeringen geldt nog een aanvullende module, te weten volmacht schade extra. De artikelen 45, 47 en 48f van dit besluit bevatten deels nieuwe normen en finamcile de normen uit de oude artikelen 43, 44 en 43 van het Bgfo.

Een erkend exameninstituut stemt in met een door Onze Minister aangewezen controle.

Een aanbieder verstrekt voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een complex product of hypothecair krediet aan de consument informatie over de totale prijs van het desbetreffende product met uitzondering van de advieskosten en distributiekosten, maar met inbegrip van alle bijbehorende kosten.

Een externe geschilleninstantie dient tevens onafhankelijk te operen van de overheid.